System: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzene/1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzene
DECHEMA ID3661
FormulaC7H5N3O6
SynonymTNT
Synonymα-TNT
Synonym1-methyl-2,4,6-trinitrobenzene
Synonyms-trinitrotoluene
Synonymnci-c56155
Synonymα-tnt
Synonymtrotyl
Synonym2,4,6-trinitrotoluene
Synonymsym-trinitrotoluene
InChi-KeySPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Registry No.118-96-7
2) 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
DECHEMA ID40505
FormulaC10H16O
Synonym2-camphanone
Synonymcamphor
Synonym2-bornanone
Synonymgum camphor
Synonym1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone
Synonym2-camphonone
InChi-KeyDSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Registry No.76-22-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
eutectic-212View