System: 1-chloro-4-nitrobenzene/hexamethylphosphoric triamide

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-chloro-4-nitrobenzene
DECHEMA ID1
FormulaC6H4ClNO2
Synonymp-nitrochlorobenzene
Synonym4-chloro-1-nitrobenzene
Synonymp-chloronitrobenzene
InChi-KeyCZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-00-5
2) hexamethylphosphoric triamide
DECHEMA ID37660
FormulaC6H18N3OP
SynonymHMPA
SynonymHMPT
SynonymHPT
Synonymhexamethylphosphortriamide
Synonymtris(dimethylamino) phosphineoxide
Synonymhexmethylphosphoramide
Synonymhexamethylphosphoramide
Synonymtris(dimethylamino) phosphine oxide
Synonymhexamethylphosphotriamide
Synonymhexamethyl phosphoric triamide
Synonymhexamethyltriamidophosphate
Synonymphosphoryl hexamethyl triamide
Synonymtris(dimethylamino)phosphine oxide
Synonymhexamethyl phosphoramide
Synonymhexamethylphosphoric acid triamide
Synonymphosphoric tris (dimethylamide)
Synonymhexamethylphosphorotriamide
Synonymtris(dimethylamino) phosphorus oxide
Synonymn,n,n,n,n,n-hexamethylphosphoric triamide
InChi-KeyGNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.680-31-9

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
enthalpy of solution, infinite dilutionliquid11View