System: 2-methoxy-2-methylpropane/methanol/2-propanol

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-methoxy-2-methylpropane
DECHEMA ID11124
FormulaC5H12O
SynonymMTBE
Synonymmethyl 1,1-dimethylethyl ether
Synonymtert.-butoxymethane
Synonymt-butyl methyl ether
Synonym1,1-dimethylethyl methyl ether
Synonymether, methyl tert-butyl
Synonymtert-butyl methyl ether
Synonymtbme
Synonymmethyl tert.-butyl ether
Synonymdriveron
Synonymmethyl tert-butyl ether
Synonymmethyl tertiary butyl ether
Synonym(1,1-dimethylethyl) methyl ether
Synonymatomsolve
Synonym3,3-dimethyl-2-oxabutane
Synonymmethyl t-butyl ether
Synonymtert.-butyl methyl ether
Synonymmethyl tert-bytyl ether
Synonymtertiary butyl methyl ether
Synonymtert-butoxymethane
Synonymether, tert-butyl methyl
InChi-KeyBZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Registry No.1634-04-4
2) methanol
DECHEMA ID37292
FormulaCH4O
Synonymwood naphtha
Synonymcolonial spirit
Synonymmonohydroxymethane
Synonymwood alcohol
Synonymmethyl hydroxide
Synonymcarbinol
Synonymhydroxymethane
Synonymmethyl alcohol
Synonymwood spirit
Synonymcolumbian spirit
InChi-KeyOKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-56-1
3) 2-propanol
DECHEMA ID37294
FormulaC3H8O
Synonympropan-2-ol
Synonymiso-propanol
Synonym1-methylethyl alcohol
Synonymsec.-propyl alcohol
Synonymipa
Synonymisopropanol
Synonymrubbing alcohol
Synonymsec-propanol
Synonymdimethyl carbinol
Synonymisopropyl alcohol
Synonympropane, 2-hydroxy-
Synonymsec-propyl alcohol
Synonym2-propyl alcohol
Synonym1-methylethanol
Synonymn-propan-2-ol
Synonym2-hydroxypropane
InChi-KeyKFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-63-0

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
enthalpy of mixingliquid2171View