System: phenylethanolamine/sulfinylbismethane

Use the dropdown to view details on the components

1) phenylethanolamine
DECHEMA ID12465
FormulaC8H11NO
Synonym2-Phenyl-2-hydroxyethylamine
InChi-KeyULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7568-93-6
2) sulfinylbismethane
DECHEMA ID37297
FormulaC2H6OS
SynonymDMSO
Synonymdimethylsulfoxide
Synonymdimethyl sulphoxide
Synonym(methylsulfinyl)methane
Synonymmethyl sulfoxide
Synonymdimethyl sulfoxide
InChi-KeyIAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-68-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid124View