System: (1,1-dimethylethyl)trimethoxysilane

Use the dropdown to view details on the components

1) (1,1-dimethylethyl)trimethoxysilane
DECHEMA ID13307
FormulaC7H18O3Si
Synonymtrimethoxy(2-methyl-2-propanyl)silane
Synonymtert-butyltrimethoxysilane
InChi-KeyHXLWJGIPGJFBEZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.18395-29-4

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid11View
vapor pressure-11View