System: 1,3-dichloro-2-(chloromethyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1,3-dichloro-2-(chloromethyl)benzene
DECHEMA ID14763
FormulaC7H5Cl3
Synonymα,2,6-trichlorotoluene
Synonym2,6-dichlorobenzylchloride
InChi-KeyLBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Registry No.2014-83-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
vapor pressure-11View