System: 1,4-dimethylbenzene/methylbenzene/hexane/heptane/2,2,4-trimethylpentane/2-propanone

Use the dropdown to view details on the components

1) 1,4-dimethylbenzene
DECHEMA ID1708
FormulaC8H10
Synonym1,4-xylene
Synonym4-methyltoluene
SynonymBenzene, 1,4-dimethyl-
Synonymp-methyltoluene
Synonym4-xylene
Synonymp-dimethylbenzene
Synonymp-xylene
InChi-KeyURLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.106-42-3
2) methylbenzene
DECHEMA ID2233
FormulaC7H8
Synonymtoluene
Synonymphenylmethane
InChi-KeyYXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-88-3
3) hexane
DECHEMA ID2508
FormulaC6H14
Synonymn-hexane
Synonymskellysolve
Synonymhexyl hydride
InChi-KeyVLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.110-54-3
4) heptane
DECHEMA ID8165
FormulaC7H16
Synonymheptyl hydride
Synonymdipropylmethane
Synonymn-heptane
InChi-KeyIMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.142-82-5
5) 2,2,4-trimethylpentane
DECHEMA ID30504
FormulaC8H18
Synonym2,4,4-trimethylpentane
Synonymisobutyltrimethylethane
InChi-KeyNHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Registry No.540-84-1
6) 2-propanone
DECHEMA ID37295
FormulaC3H6O
Synonymmethyl ketone
Synonymacetone
Synonymketone propane
Synonympropanone
Synonymdimethylketal
Synonymdimethyl ketone
Synonymdimethylformaldehyde
Synonymdimethylketone
Synonympyroacetic ether
Synonymβ-ketopropane
InChi-KeyCSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-64-1

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid142View
viscosity, dynamicliquid142View