System: phosphorous acid tris(2-methylphenyl) ester/benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) phosphorous acid tris(2-methylphenyl) ester
DECHEMA ID18785
FormulaC21H21O3P
Synonymtri-o-tolylphosphite
Synonymtri-o-cresyl phosphite
Synonymtris(2-methylphenyl)phosphite
Synonymphosphorous acid tri-o-tolyl ester
Synonymtris(o-tolyloxy)phosphine
InChi-KeyBKHZQJRTFNFCTG-UHFFFAOYSA-N
Registry No.2622-08-4
2) benzene
DECHEMA ID38827
FormulaC6H6
Synonymmineral naphtha
Synonymbenzole
Synonymcyclohexatriene
Synonymbenzolene
Synonympyrobenzole
Synonymcoal naphtha
Synonympyrobenzol
Synonymphenyl hydride
Synonymcarbon oil
Synonymmotor benzol
Synonymbicarburet of hydrogen
InChi-KeyUHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.71-43-2

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid17View