System: propanenitrile/nitromethane

Use the dropdown to view details on the components

1) propanenitrile
DECHEMA ID1880
FormulaC3H5N
Synonympropiononitril
Synonympropionnitrile
Synonymnitrile c(3)
Synonymrcra waste number p101
Synonym2-methylacetonitrile
Synonympropionitrile-ethyl cyanide
Synonymhydrocyanic ether
Synonympropylnitrile
Synonymethyl cyanide
Synonympropionic nitrile
Synonymethylkyanid
Synonympropiononitrilo
Synonympropionitrile
Synonymnsc 7966
Synonymether cyanatus
Synonympropiononitrile
Synonymcyanoethane
Synonymn-propanenitrile
Synonymun 2404
Synonymc2h5cn
InChi-KeyFVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.107-12-0
2) nitromethane
DECHEMA ID40171
FormulaCH3NO2
Synonymnitrocarbol
InChi-KeyLYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Registry No.75-52-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
enthalpy at infinite dilutionliquid11View
enthalpy of mixingliquid17View