System: [(2-(2-ethenyloxy)ethylthio)methyl]benzene/2-((phenylmethyl)thio)ethanol

Use the dropdown to view details on the components

1) [(2-(2-ethenyloxy)ethylthio)methyl]benzene
DECHEMA ID19172
FormulaC11H14OS
Synonymvinyl (S-benzylmercapto)ethyl ether
Synonym2-(benzylthio)ethyl vinyl ether
Synonymethenyl 2-(benzylthio)ethyl ether
Synonym[[[2-(ethenyloxy)ethyl]thio]methyl]benzene
Synonym2-(benzylthio)ethyl ethenyl ether
Synonym1-((phenylmethyl)thio)-2-(ethenyloxy)ethane
Synonym[(2-(2-vinyloxy)ethylthio)methyl]benzene
InChi-KeyYYFQWTHHEWOFSH-UHFFFAOYSA-N
Registry No.26902-05-6
2) 2-((phenylmethyl)thio)ethanol
DECHEMA ID24958
FormulaC9H12OS
SynonymS-Benzylmercaptoethanol
InChi-KeyANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.3878-41-9

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View