System: 2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)benzene/α,α,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)benzene
DECHEMA ID2073
FormulaC11H16O
Synonymthymol methyl ether
Synonym1-methoxy-5-methyl-2-(1-methylethyl)benzene
InChi-KeyLSQXNMXDFRRDSJ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.1076-56-8
2) α,α,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol
DECHEMA ID45693
FormulaC10H18O
Synonym1-α-terpineol
Synonym4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexene
Synonymα-terpineol
Synonym2-(4-methylcyclohex-3-enyl)propan-2-ol
Synonym3-cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl
Synonymp-menth-1-en-8-ol
Synonymterpene alcohol
Synonym2-(4-methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol
Synonymprimary terpineol
Synonym1-methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-8-ol
Synonymlilacin
InChi-KeyWUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Registry No.98-55-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View