System: 2-(dimethylamino)ethanol/ethynylbenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(dimethylamino)ethanol
DECHEMA ID2165
FormulaC4H11NO
Synonymn,n-dimethyl-n-(2-hydroxyethyl)amine
Synonym(2-hydroxyethyl)dimethylamine
Synonymdeanol
SynonymN,N-dimethylethanolamine
Synonymn,n-dimethylaminoethanol
Synonymβ-hydroxyethyldimethylamine
SynonymN,N-Dimethylethanolamine (DMMEA)
Synonymdimethylethanolamine
Synonymn,n-dimethyl-2-hydroxyethylamine
Synonymβ-dimethylaminoethyl alcohol
Synonymamietol m21
SynonymN,N-dimethyl-2-aminoethanol
Synonymdmae
Synonymβ-dimethylaminoethanol
Synonymdmea
Synonym2-hydroxy-N,N-dimethylmethanamine
Synonymdimethylaminoethanol
Synonym2-dimethylaminoethanol
InChi-KeyUEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-01-0
2) ethynylbenzene
DECHEMA ID30266
FormulaC8H6
Synonymphenylacetylene
InChi-KeyUEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Registry No.536-74-3

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View