System: 2,6-dimethyl-4-heptanone/1,3-bis(1-methylethyl)benzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 2,6-dimethyl-4-heptanone
DECHEMA ID2228
FormulaC9H18O
Synonym2,6-dimethylheptan-4-one
Synonymdiisobutyl ketone
Synonymdibk
Synonymisovalerone
InChi-KeyPTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-83-8
2) 1,3-bis(1-methylethyl)benzene
DECHEMA ID45870
FormulaC12H18
Synonymm-dipb
Synonym1,3-bis(methylethyl)benzene
Synonym1,3-di(propan-2-yl)benzene
Synonymmeta-dipb
Synonym1,3-diisopropylbenzene
Synonym3-isopropylcumene
Synonymm-diisopropylbenzene
InChi-KeyUNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.99-62-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View