System: methylbenzene/ethene polymer with bicyclo[2.2.1]hept-2-ene/bicyclo[2.2.1]hept-2-ene/ethene/ethene

Use the dropdown to view details on the components

1) methylbenzene
DECHEMA ID2233
FormulaC7H8
Synonymtoluene
Synonymphenylmethane
InChi-KeyYXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-88-3
2) ethene polymer with bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
DECHEMA ID18637
Formula(C7H10,C2H4)n
Synonymethylene/norbornene copolymer
InChi-KeySFFFIHNOEGSAIH-UHFFFAOYSA-N
Registry No.26007-43-2
3) bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
DECHEMA ID28395
FormulaC7H10
Synonymnorfenchene
Synonymnorbornylene
Synonymbicyclo(2.2.1)heptene
Synonym2-norbornene
Synonym3,6-endomethylene-cyclohexene
Synonymnorbornene
Synonym2-norbornylene
Synonymnorcamphene
InChi-KeyJFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.498-66-8
4) ethene
DECHEMA ID39738
FormulaC2H4
SynonymR 1150
Synonymolefiant gas
Synonymacetene
Synonymelayl
Synonymfrigen 1150
Synonymethylene
Synonymrefrigerant 1150
Synonymbicarburreted hydrogen
InChi-KeyVGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.74-85-1

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
vapor-liquid equilibrium-315View