System: methylbenzene/2,2'-iminobisethanol/benzene/water

Use the dropdown to view details on the components

1) methylbenzene
DECHEMA ID2233
FormulaC7H8
Synonymphenylmethane
Synonymtoluene
InChi-KeyYXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-88-3
2) 2,2'-iminobisethanol
DECHEMA ID2687
FormulaC4H11NO2
Synonymbis(2-hydroxyethyl)amine
Synonym1-(N-(2-ethoxy)amino)-2-ethanol
Synonymbishydroxyehtylamine
Synonymdi(2-hydroxyethyl)amine
Synonym2,2'-iminodi-1-ethanol
Synonymdiethanolamine
Synonym2,2'-diethanolamine
Synonymbis(2-hydroxyethyl) amine
Synonym2,2'-iminodiethanol
Synonym2,2'-dihydroxydiethylamine
InChi-KeyZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.111-42-2
3) benzene
DECHEMA ID38827
FormulaC6H6
Synonymmineral naphtha
Synonymbenzole
Synonymcyclohexatriene
Synonymbenzolene
Synonympyrobenzole
Synonymcoal naphtha
Synonympyrobenzol
Synonymphenyl hydride
Synonymcarbon oil
Synonymmotor benzol
Synonymbicarburet of hydrogen
InChi-KeyUHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.71-43-2
4) water
DECHEMA ID41137
FormulaH2O
Synonymdihydrogen oxide
Synonymhydrogen oxide
Synonymrefrigerant 718
Synonymice
InChi-KeyXLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7732-18-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
liquid-liquid equilibrium-14View