System: methylbenzene/1,1-difluoroethene/chlorotrifluoroethene/1-chloro-1,2,2-trifluoroethene polymer with 1,1-difluoroethene

Use the dropdown to view details on the components

1) methylbenzene
DECHEMA ID2233
FormulaC7H8
Synonymtoluene
Synonymphenylmethane
InChi-KeyYXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-88-3
2) 1,1-difluoroethene
DECHEMA ID40164
FormulaC2H2F2
SynonymR 1132a
Synonymrefrigerant 1132a
Synonymvinylidene difluoride
Synonym1,1-difluoroethylene
Synonymvinylidene fluoride
Synonymgenetron 1132a
InChi-KeyBQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Registry No.75-38-7
3) chlorotrifluoroethene
DECHEMA ID41816
FormulaC2ClF3
SynonymR 1113
Synonym1,1,2-trifluoro-2-chloroethylene
Synonymtrifluorovinyl chloride
Synonymfluorothene
Synonymtrifluorochloroethene
Synonym1-chloro-1,2,2-trifluoroethene
Synonymgenetron 1113
Synonymchlorotrifluoroethylene
Synonymtrifluoromonochloroethylene
Synonym1-chloro-1,2,2-trifluoroethylene
Synonymrefrigerant 1113
Synonym1,1,2-trifluoro-2-chloroethene
Synonymmonochlorotrifluoroethylene
Synonymtrithene
Synonymtrifluorochloroethylene
Synonymdaiflon
InChi-KeyUUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Registry No.79-38-9
4) 1-chloro-1,2,2-trifluoroethene polymer with 1,1-difluoroethene
DECHEMA ID44165
Formula(C2H2F2,C2ClF3)n
Synonymvinylidene fluoride/chlorotrifluoroethylene copolymer
Synonymsolef 60512
Registry No.9010-75-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
enthalpy of solutionliquid11View