System: 2-methoxyethanol/2,4-dimethylhexane

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-methoxyethanol
DECHEMA ID2393
FormulaC3H8O2
Synonymmethyl oxitol
Synonymdowanol EM
Synonymethylene glycol methyl ether
Synonymβ-methoxyethanol
Synonymglycol ether em
Synonymglycol monomethyl ether
Synonymmethoxyethylene glycol
Synonymmethoxyhydroxyethane
Synonymmethyl glycol
Synonym2-methoxyethyl alcohol
Synonym2-hydroxyethyl methyl ether
Synonymegme
Synonymglycol methyl ether
Synonymmethyl ethoxol
Synonymglycolmethyl ether
Synonymmethoxyethanol
Synonym1,2-ethanediol methyl ether
Synonymmonomethylglycol
Synonymegm
Synonymethylene glycol monomethyl ether
Synonymmethylcelosolv
Synonym1-hydroxy-2-methoxyethane
Synonym2-methoxyethan-1-ol
Synonym2-methoxy-1-ethanol
Synonym1,2-ethanediol monomethyl ether
Synonymmonoethylene glycol methyl ether
Synonymmonomethyl ether of ethylene glycol
Synonymektasolve EM
Synonymmethyl cellosolve
Synonymmonomethyl glycol
Synonymjeffersol em
Synonym3-oxa-1-butanol
Synonymmethyl icinol
InChi-KeyXNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Registry No.109-86-4
2) 2,4-dimethylhexane
DECHEMA ID32847
FormulaC8H18
Synonymethylisobutylmethylmethane
InChi-KeyHDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
Registry No.589-43-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
critical pressure-15View
critical temperature-15View
liquid-liquid equilibrium-291View
vapor-liquid-liquid equilibrium-191View