System: 1-(1-chloroethenyl)-4-methylbenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-(1-chloroethenyl)-4-methylbenzene
DECHEMA ID26384
FormulaC9H9Cl
Synonymp-methyl-α-chlorostyrene
Synonymα-chloro-4-methylstyrene
Synonymα-chloro-p-methylstyrene
Synonym1-(1-chlorovinyl)-4-methylbenzene
Synonym4-methyl-α-chlorostyrene
InChi-KeyPKMICXLNKUXSEA-UHFFFAOYSA-N
Registry No.42107-37-9

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
vapor pressure-11View