System: 5,5-dimethyl-2-((trimethylsilyl)oxy)-1,3,2-dioxaphosphorinane/tetrachloromethane

Use the dropdown to view details on the components

1) 5,5-dimethyl-2-((trimethylsilyl)oxy)-1,3,2-dioxaphosphorinane
DECHEMA ID2645
FormulaC8H19O3PSi
Synonym(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinan-2-yl)oxy-trimethylsilane
InChi-KeyYCGFIYLHOXVFDN-UHFFFAOYSA-N
Registry No.110907-85-2
2) tetrachloromethane
DECHEMA ID31578
FormulaCCl4
SynonymR 10
Synonymr10
Synonymtetrasol
Synonymfreon 10
Synonymfrigen 10
Synonymtetrachlorocarbon
Synonymcarbona
Synonymrefrigerant 10
Synonymperchloromethane
Synonymbenzinoform
Synonymcarbon c-1 tetrachloride
Synonymnecatorina
Synonymbenzenoform
Synonymmethane tetrachloride
InChi-KeyVZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.56-23-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
enthalpy of solutionliquid11View