System: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol/2-hydroxybenzoic acid methyl ester

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
DECHEMA ID2716
FormulaC5H12O3
Synonymdiethylene glycol monomethylether
Synonymeastman dm solvent
Synonymmethyldigol
Synonymmethylcarbitol
Synonym3,6-dioxa-1-heptanol
Synonymdiglycol methyl ether
Synonymdiglycol monomethyl ether
Synonymmethyl carbitol
Synonymektasolve DM
Synonymdiethylene glycol monomethyl ether
Synonymmethyl dioxitol
Synonym2,2'-oxybisethanol monomethyl ether
Synonymmethyl carbitol solvent
Synonymdowanol DM
Synonym2-β-methylcarbitol
Synonymdiethylene glycol methyl ether
Synonym2-methoxy-1-(2'-hydroxyethoxy)ethane
Synonymmethoxydiglycol
Synonymmethyl digol
Synonymmethoxyethoxyethanol
InChi-KeySBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Registry No.111-77-3
2) 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
DECHEMA ID3803
FormulaC8H8O3
Synonymo-hydroxybenzoic acid methyl ester
Synonymsweet birch oil
Synonymbetula oil
Synonymmethyl 2-hydroxybenzoate
Synonymo-hydroxybenzoic acid, methyl ester
Synonym2-(methoxycarbonyl)phenol
Synonymwintergreen oil, synthetic
Synonym2-hydroxybenzenecarboxylic acid methyl ester
Synonymnatural wintergreen oil
Synonymmethyl salicylate
Synonymteaberry oil
Synonymmethyl-o-hydroxybenzoate
Synonymsalicylic acid methyl ester
Synonymsynthetic wintergreen oil
Synonymgaultheria oil, artificial
InChi-KeyOSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Registry No.119-36-8

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
no azeotrope under specified conditions-11View