System: 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol/2-pyrrolidinone

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
DECHEMA ID2943
FormulaC7H16O4
Synonymtriethylen glycol monomethyl ether
Synonympoly-solv tm
Synonymdowanol tmat
Synonymtriethylene glycol monomethyl ether
Synonymnsc 97395
Synonymbikanol m 3
Synonymmethyltrioxitol
Synonym3,6,9-trioxadecanol
Synonymmethoxytriglycol
Synonymmethyltriglycol
Synonym3,6,9-trioxa-1-decanol
Synonymtriglycol monomethyl ether
Synonymmethoxy triglycol
InChi-KeyJLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.112-35-6
2) 2-pyrrolidinone
DECHEMA ID34470
FormulaC4H7NO
Synonymα-pyrrolidone
Synonympyrrolidone
Synonymγ-aminobutyric lactam
Synonymα-pyrrolidinone
Synonym2-pyrrolidone
Synonymγ-aminobutyric acid lactam
Synonym2-pyrol4-aminobutyric acid lactam
Synonymγ-butyrolactam
Synonymbutyrolactam
Synonym2-oxypyrrolidine
Synonymbutanoic acid, 4-amino-
Synonym2-oxopyrrolidine
Synonymγ-aminobutyrolactam
InChi-KeyHNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Registry No.616-45-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
viscosity, dynamicliquid130View
volume of mixingliquid140View