System: 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol/1,2-diethoxyethane

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
DECHEMA ID2943
FormulaC7H16O4
Synonymtriethylen glycol monomethyl ether
Synonympoly-solv tm
Synonymdowanol tmat
Synonymtriethylene glycol monomethyl ether
Synonymnsc 97395
Synonymbikanol m 3
Synonymmethyltrioxitol
Synonym3,6,9-trioxadecanol
Synonymmethoxytriglycol
Synonymmethyltriglycol
Synonym3,6,9-trioxa-1-decanol
Synonymtriglycol monomethyl ether
Synonymmethoxy triglycol
InChi-KeyJLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.112-35-6
2) 1,2-diethoxyethane
DECHEMA ID35585
FormulaC6H14O2
Synonymethylene glycol diethyl ether
Synonym3,6-dioxaoctane
Synonym1,2-diethoxy ethane
Synonym1,2-ethanediol diethyl ether
Synonymethyl glyme
Synonymdiethyl cellosolve (dot)
InChi-KeyLZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.629-14-1

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
viscosity, dynamicliquid146View
volume of mixingliquid146View