System: 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol/potassium chloride (KCl)/water

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
DECHEMA ID2943
FormulaC7H16O4
Synonymtriethylene glycol monomethyl ether
Synonymnsc 97395
Synonymbikanol m 3
Synonymmethyltrioxitol
Synonym3,6,9-trioxadecanol
Synonymmethoxytriglycol
Synonymmethyltriglycol
Synonym3,6,9-trioxa-1-decanol
Synonymtriglycol monomethyl ether
Synonymmethoxy triglycol
Synonymtriethylen glycol monomethyl ether
Synonympoly-solv tm
Synonymdowanol tmat
InChi-KeyJLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.112-35-6
2) potassium chloride (KCl)
DECHEMA ID39973
FormulaClK
Synonympotassium chloride
Synonympotassium monochloride
Synonymkcl
Synonympotassium muriate
Synonymnat. sylvite
InChi-KeyWCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Registry No.7447-40-7
3) water
DECHEMA ID41137
FormulaH2O
Synonymdihydrogen oxide
Synonymhydrogen oxide
Synonymrefrigerant 718
Synonymice
InChi-KeyXLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7732-18-5

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid227View
specific volume, infinite dilutionliquid11View
volumeliquid113View
volume of mixingliquid113View