System: 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol/1,2-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
DECHEMA ID2943
FormulaC7H16O4
Synonymtriethylene glycol monomethyl ether
Synonymnsc 97395
Synonymbikanol m 3
Synonymmethyltrioxitol
Synonym3,6,9-trioxadecanol
Synonymmethoxytriglycol
Synonymmethyltriglycol
Synonym3,6,9-trioxa-1-decanol
Synonymtriglycol monomethyl ether
Synonymmethoxy triglycol
Synonymtriethylen glycol monomethyl ether
Synonympoly-solv tm
Synonymdowanol tmat
InChi-KeyJLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.112-35-6
2) 1,2-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester
DECHEMA ID5802
FormulaC10H10O4
Synonymo-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester
Synonymdimethyl-1,2-benzenedicarboxylate
Synonymphthalic acid dimethyl ester
Synonymdimethyl orthophthalate
Synonymdimethyl benzeneorthodicarboxylate
Synonymphthalic acid, methyl ester
Synonymdimethyl phthalate
Synonymdmp (dimethyl phthalate)
InChi-KeyNIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.131-11-3

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
no azeotrope under specified conditions-11View