System: ethylbenzene/benzene/ethene

Use the dropdown to view details on the components

1) ethylbenzene
DECHEMA ID30
FormulaC8H10
SynonymEB
Synonymphenylethane
SynonymBenzene, ethyl-
InChi-KeyYNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-41-4
2) benzene
DECHEMA ID38827
FormulaC6H6
Synonymmotor benzol
Synonymbicarburet of hydrogen
Synonymmineral naphtha
Synonymbenzole
Synonymcyclohexatriene
Synonymbenzolene
Synonympyrobenzole
Synonymcoal naphtha
Synonympyrobenzol
Synonymphenyl hydride
Synonymcarbon oil
InChi-KeyUHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.71-43-2
3) ethene
DECHEMA ID39738
FormulaC2H4
SynonymR 1150
Synonymbicarburreted hydrogen
Synonymolefiant gas
Synonymacetene
Synonymelayl
Synonymfrigen 1150
Synonymethylene
Synonymrefrigerant 1150
InChi-KeyVGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.74-85-1

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
critical density-18View
critical pressure-217View
critical temperature-217View