System: ethenylbenzene/2-propenenitrile/trichloromethane/poly(1-phenylethylene)/2-propenenitrile polymer with ethenylbenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) ethenylbenzene
DECHEMA ID31
FormulaC8H8
Synonymethenyl benzene
Synonymcinnamene
Synonymcinnaminol
Synonymcinnamenol
Synonymvinylbenzene
Synonymcinnamol
Synonymstyrolene
Synonymphenylethene
Synonymphenylethylene
Synonymsm
Synonymstyrene
InChi-KeyPPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-42-5
2) 2-propenenitrile
DECHEMA ID1881
FormulaC3H3N
Synonymacrylnitrile
Synonymnsc 6362
Synonymcarbacryl
Synonymrcra waste number u009
Synonympropenenitrile
Synonymfumigrain
Synonymventox
Synonymacrylon
Synonympropenonitrile
Synonymvinyl cyanide
Synonyment 54
Synonymvcn
Synonymacritet
Synonympropenitrile
Synonymcyanoethylene
Synonymun 1093
Synonymacrylonitrile
Synonymprop-2-enenitrile
Synonymcyanoethene
Synonymtl 314
InChi-KeyNLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.107-13-1
3) trichloromethane
DECHEMA ID37296
FormulaCHCl3
SynonymR 20 (trichloromethane)
Synonymrefrigerant 20
Synonymmethane trichloride
Synonymformyl trichloride
Synonymtrichloroform
Synonymchloroform
Synonymmethyl trichloride
SynonymFreon 20
Synonymmethenyl trichloride
InChi-KeyHEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-66-3
4) poly(1-phenylethylene)
DECHEMA ID44119
Formula(C8H8)n
Synonympolystyrene
Synonymethenylbenzene homopolymer
Synonymstyropor
SynonymPolyethenylbenzol
Synonympolyethenylbenzene
Registry No.9003-53-6
5) 2-propenenitrile polymer with ethenylbenzene
DECHEMA ID44120
Formula(C8H8*C3H3N)n
Synonymstyrene/acrylonitrile copolymer
InChi-KeySCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
Registry No.9003-54-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid315View