System: ethenylbenzene/2-propenenitrile/N,N-dimethylformamide/poly(1-phenylethylene)/2-propenenitrile polymer with ethenylbenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) ethenylbenzene
DECHEMA ID31
FormulaC8H8
Synonymcinnamenol
Synonymvinylbenzene
Synonymcinnamol
Synonymstyrolene
Synonymphenylethene
Synonymphenylethylene
Synonymsm
Synonymstyrene
Synonymethenyl benzene
Synonymcinnamene
Synonymcinnaminol
InChi-KeyPPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-42-5
2) 2-propenenitrile
DECHEMA ID1881
FormulaC3H3N
Synonympropenenitrile
Synonymfumigrain
Synonymventox
Synonymacrylon
Synonympropenonitrile
Synonymvinyl cyanide
Synonyment 54
Synonymvcn
Synonymacritet
Synonympropenitrile
Synonymcyanoethylene
Synonymun 1093
Synonymacrylonitrile
Synonymprop-2-enenitrile
Synonymcyanoethene
Synonymtl 314
Synonymacrylnitrile
Synonymnsc 6362
Synonymcarbacryl
Synonymrcra waste number u009
InChi-KeyNLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.107-13-1
3) N,N-dimethylformamide
DECHEMA ID37650
FormulaC3H7NO
SynonymDMF
SynonymDMFA
Synonymformyldimethylamine
Synonymdimethylformamide
SynonymN,N-dimethylmethanamide
Synonymdimethyl formamide
Synonymn-formyldimethylamine
InChi-KeyZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.68-12-2
4) poly(1-phenylethylene)
DECHEMA ID44119
Formula(C8H8)n
Synonympolyethenylbenzene
Synonympolystyrene
Synonymethenylbenzene homopolymer
Synonymstyropor
SynonymPolyethenylbenzol
Registry No.9003-53-6
5) 2-propenenitrile polymer with ethenylbenzene
DECHEMA ID44120
Formula(C8H8*C3H3N)n
Synonymstyrene/acrylonitrile copolymer
InChi-KeySCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
Registry No.9003-54-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid315View