System: tetrachloromethane/4-[1-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)pentyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one

Use the dropdown to view details on the components

1) tetrachloromethane
DECHEMA ID31578
FormulaCCl4
SynonymR 10
Synonymmethane tetrachloride
Synonymr10
Synonymtetrasol
Synonymfreon 10
Synonymfrigen 10
Synonymtetrachlorocarbon
Synonymcarbona
Synonymrefrigerant 10
Synonymperchloromethane
Synonymbenzinoform
Synonymcarbon c-1 tetrachloride
Synonymnecatorina
Synonymbenzenoform
InChi-KeyVZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Registry No.56-23-5
2) 4-[1-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)pentyl]-1,5-dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
DECHEMA ID56911
FormulaC27H32N4O2
Synonymbutyldiantipyrylmethane
InChi-KeyNOUQTPMLGMMGTM-UHFFFAOYSA-N
Registry No.D914221726

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
solid-liquid equilibrium-11View