System: 2-chloro-1,1-diethoxyethane/2-hydroxypropanoic acid ethyl ester

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-chloro-1,1-diethoxyethane
DECHEMA ID34920
FormulaC6H13ClO2
Synonym1,1-diethoxy-2-chloroethane
InChi-KeyOVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Registry No.621-62-5
2) 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester
DECHEMA ID45584
FormulaC5H10O3
Synonym±-2-hydroxypropanoic acid ethyl ester
Synonymethyl-α-hydroxypropionate
Synonymacytol
Synonym±-lactic acid ethyl ester
Synonymethyl-2-hydroxypropionate
Synonymactylol
Synonymethyl 2-hydroxypropanoate
Synonymethyl ±-lactate
Synonymethyl-2-hydroxypropanoate
Synonymlactic acid ethyl ester
Synonymsolactol
Synonym±-2-hydroxypropionic acid ethyl ester
Synonymethyl ester lactic acid
Synonymethyl lactate
Synonymlactic acid, ethyl ester
Synonymdl-ethyl lactate
InChi-KeyLZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
Registry No.97-64-3

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
azeotrope-11View