System: sulfinylbismethane/2-methyl-2-propanol potassium salt

Use the dropdown to view details on the components

1) sulfinylbismethane
DECHEMA ID37297
FormulaC2H6OS
SynonymDMSO
Synonym(methylsulfinyl)methane
Synonymmethyl sulfoxide
Synonymdimethyl sulfoxide
Synonymdimethylsulfoxide
Synonymdimethyl sulphoxide
InChi-KeyIAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.67-68-5
2) 2-methyl-2-propanol potassium salt
DECHEMA ID43252
FormulaC4H9KO
Synonympotassium tert-butoxide
Synonympotassium 1,1-dimethylethoxide
Synonympotassium 2-methylpropan-2-olate
Synonympotassium tert-butanolate
Synonympotassium 2-methyl-2-propanolate
InChi-KeyXAEBTCPOZVEMHR-UHFFFAOYSA-N
Registry No.865-47-4

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData