System: 2-methyl-2-(2-phenylethynyl)oxirane

Use the dropdown to view details on the components

1) 2-methyl-2-(2-phenylethynyl)oxirane
DECHEMA ID50496
FormulaC11H10O
Synonym3-methyl-1-phenyl-3,4-epoxy-1-butyne
InChi-KeyHYEQJEGVUXNHPP-UHFFFAOYSA-N
Registry No.D903951532

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
densityliquid11View
vapor pressure-11View