System: 1-(phenylcarbamoyl)-2-((methoxyphenyl)methylene)hyrazinecarboxamide

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-(phenylcarbamoyl)-2-((methoxyphenyl)methylene)hyrazinecarboxamide
DECHEMA ID52672
FormulaC16H16N4O3
Synonym(phenyl)carbamoyl semicarbazone anisaldehyde
Synonym(phenyl)carbamoyl semicarbazone methoxybenzdehyde
InChi-KeyITXXQVRJDFSCPJ-GZTJUZNOSA-N
Registry No.D907830936

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
fusion temperature-11View