System: 1-ethyl-4-nitrobenzene/methylbenzene

Use the dropdown to view details on the components

1) 1-ethyl-4-nitrobenzene
DECHEMA ID8
FormulaC8H9NO2
Synonym4-nitroethylbenzene
InChi-KeyRESTWAHJFMZUIZ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.100-12-9
2) methylbenzene
DECHEMA ID2233
FormulaC7H8
Synonymphenylmethane
Synonymtoluene
InChi-KeyYXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Registry No.108-88-3

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
activity coefficient (infinite dilution)-12View