System: 4-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dimethylbenzene/2,2',3,3'-Tetramethylbiphenyl

Use the dropdown to view details on the components

1) 4-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dimethylbenzene
DECHEMA ID90803
FormulaC16H18
Synonym3,4,3',4'-Tetramethyldiphenyl
InChi-KeyYXBIAYXZUDJVEB-UHFFFAOYSA-N
Registry No.4920-95-0
2) 2,2',3,3'-Tetramethylbiphenyl
DECHEMA ID92620
FormulaC16H18
Synonym2,2',3,3'-Tetramethyl-1,1'-biphenyl
InChi-KeyNGDMCVXWKKYGRQ-UHFFFAOYSA-N
Registry No.7495-46-7

Available physical property data:

PropertyPhaseNo. of tablesNo. of linesData
eutectic, isobaric-321View